...
pubind
صنایع عمومی

در حوزه صنایع عمومی طیف وسیعی از پوشش های پودری جهت برطرف کردن نیازها و کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد .پوشش های پودری دارای مقاومت  در برابر مواد شیمیایی و ضربه ، در انواع متنوع براق ، نیمه براق و مات از دستاورهای این گروه می باشد .

کاربرد این  پوشش ها در  وسایلی همچون  لوازم ورزشی – گریل و کباب پز – مخازن و کپسول ها – لوازم مرتبط با صنعت حمل و نقل – جعبه ابزار – انواع تابلو برق و جعبه های فلزی مورد استفاده قرار می گیرد .

publicind

موارد استفاده از رنگ های پودری در صنایع عمومی

nama metal

جعبه ابزارها

fireex

کپسول های آتش نشانی

mailb

صندوق های پست

trans

ترانسفورماتورها

pressure tank

مخازن تحت فشار

sport eq

تجهیزات ورزشی

exeq

وسایل ورزشی

grills

تجهیزات آشپزی

انواع رنگ های پودری مورد مصرف در صنایع عمومی

این گروه ، ازجمله پوششهای پودری هستند که استفاده از آنها درحال گسترش است . این پوششها درانواع طرحداروساده وبرای کاربردهای مختلف قابل ساخت  میباشند امابایددقت کرددراستفاده از پودرهای پوششی متالیک طرحدار بایدحساسیت های هردو گروه پوششهای متالیک وپوششهای طرحدار درنظرگرفته  شود .

پودرهای متالیک درصورت مناسب بودن دستگاه مورداستفاده ، معمولا” باهردوروش کرونا وترایبو به خوبی باردار میشوند. درباردارشدن به روش کرونا ولتاژ مناسب  برای اعمال پودرهای  متالیک معمولا” درحد فاصل ۷۵ تا ۱۰۰ کیلوولت میباشد درصورت استفاده از سیستم ترایبو باتوجه به ساختار رنگ باید سرعت جریان  هوا درحدی تنظیم شود که پودر به مقدارمناسب باردار گردد.

درهردو گروه رنگ های متالیک  پودری ساده وطرحدار ، شرایط پاشش وپخت رنگ درفام نهایی اثربسیار زیادی میگذارند. ازجمله عواملی که ممکن است باعث اختلاف فام در این رنگها شوند، میتوان به موارد زیر اشاره  کرد.

پوششهای پودری چرمی مانند سایرپوششهای طرحدار دارای سطح ناصافی هستند که به صورت برجستگیها وفرورفتگی های تقریبا” منظم سینوسی دیده میشود . این گروه معمولا” طیف وسیعی رادربرمیگیرند که ازسطوح تقریبا” صاف بابرجستگی های وفرورفتگی های کم ارتفاع ودارای دامنه وسیع ، تاسطوح دارای برجستگی های  بسیار ریز وبهم فشرده درآن قرار میگیرند. بایددقت شود درصورت پاشش نامناسب درسطح پوشش نهایی حفره هایی ایجاد خواهد شد که حفاظت رنگ ازسطح را بطور قابل ملاحظه ای کاهش می دهد

پوششهایی که تحت این نام شناخته میشوند ، معمولا” سطحی ناصاف داشته وبه دوزیرگروه اصلی تقسیم میشوند ، گروه اول که درآنها سطح پوشش نهایی ازیک رنگ زمینه ویک رنگ ثانویه تشکیل میشود ( رنگ ثانویه به صورت رگه رگه روی رنگ زمینه دیده میشود ) وگروه دوم که تک رنگ بوده وبه سطوح فلزی ضربه خورده وناصاف شباهت دارند.

این پوششها به دلیل تنوع رنگی وسطح ناصاف ازجمله بهترین پوششهای کاربردی برای سطوح ناهموار ویادارای  مشکلاتی نظیر اثرات جوشکاری ( خالجوش )  به شمار میروند

گاهی اوقات در صنایع عمومی نیاز به مقاومت های خاص در برابر ضربه و مقاومت در مقابل اشعه  uv  می باشد . در این گونه موارد از لایه زیرین پوشش پوری با خاصیت مقاومت در برابر ضربه همراه با حفظ ظاهری خاص نیاز است ، که از پوشش های آسترپودری استفاده می شود .